Фінансовий результат підприємства може бути представлений балансовим збитком або прибутком. Він виражений у вигляді алгебраїчної суми підсумків реалізації товарів, послуг або роботи, витрат і доходів позареалізаційних операцій і так далі. Фінансові результати діяльності характеризують також показники валового доходу від продажу продукції.

Виручка

Доходом від реалізації продукції характеризується закінчення виробничого циклу, повернення авансованих коштів у готівку і початок нової стадії обороту активів. Після вирахування із виручки ПДВ і витрат на випуск вже реалізованого товару виходить чистий фінансовий результат – збиток або прибуток.

Основні показники

Той чи інший фінансовий результат характеризує абсолютну ефективність господарської системи компанії. Крім цих показників здійснюється розрахунок і відносних параметрів – рівня рентабельності. Співвідношення балансових надходжень і середньої вартості оборотних і основних засобів характеризує загальну прибутковість виробництва. Рентабельність розраховується відношенням прибутку від продажу продукції до виручці. Також вираховуються та інші показники прибутковості шляхом зміни чисельника і знаменника у загальній формулі обчислення рентабельності у вигляді співвідношення прибутку до витрат (або ресурсів), або до різних показників товару.

Прибуток

Вона становить фундамент економічного розвитку компанії в ринкових умовах. Показник прибутку важливий для аналізу фінансової та виробничої діяльності організації як самостійного товаровиробника. Прибуток виступає однією із найважливіших характеристик ефективності функціонування компанії, а також джерелом його роботи. Збільшення прибутку формує основу для самофінансування виробничого процесу, здійснення розширеного випуску продукції, задоволення зростаючих матеріальних і соціальних потреб трудових колективів. Прибуток дозволяє виконувати зобов’язання, що лежать на компанії перед бюджетом, банківськими організаціями та іншими контрагентами.

Аудит

В ході даної процедури здійснюється дослідження чинників утворення і розподілу доходу. В якості основних завдань фінансового аудиту виступають:

 • Оцінка показників утворення прибутку в динаміці.
 • Обґрунтованість фактичного розміру появи і розподілу доходу.
 • Виявлення і оцінка впливу різних факторів на суму прибутку.
 • Аналіз ймовірних резервів подальшого збільшення прибутку на основі оптимізації виробничих обсягів та витрат.

Визначення прибутку

Аналіз фінансових результатів включає в себе кілька стадій. На першому етапі визначається прибуток від реалізації виробів. Вона є різницею між виручкою від продажу в діючих цінах без ПДВ і витратами на виробництво і подальшу реалізацію товару і матеріальних цінностей.

Склад собівартості

Визначаючи фінансовий результат, фахівці включають у собівартість:

 • Матеріальні витрати.
 • Амортизаційні нарахування для повного відновлення основних засобів.
 • Витрати на зарплату, в тому числі преміювання не тільки співробітників, але і начальників, спеціалістів та інших службовців за виробничі показники. На нормування витрат по оплаті праці впливають обсяги випуску продукції або інші фінансові результати діяльності організації.
 • Державні соціальні страхові відрахування, внески по обов’язковому медичному і майновому страхуванню.
 • Сплату відсотків за короткостроковими банківськими кредитами, крім прострочених позик.
 • Витрати на всі види ремонтів, а також інші витрати, що стосуються випуску та реалізації виробів.

Винятки

До собівартості не враховуються такі виплати, виражені в натуральній та грошовій формах, як:

 • Матеріальна допомога.
 • Відрахування на додаткові відпустки, які надаються у відповідності з рішеннями трудового колективу, розміри яких у законодавстві не передбачено.
 • Виплати за підсумками річної роботи.
 • Одноразові компенсації працівникам, які виходять на пенсію.
 • Прибуток (відсотки, дивіденди), що виплачуються по акціях і вкладах робочого колективу в майно компанії.
 • Інші виплати за рахунок прибутку, що залишився в розпорядженні організації.

Балансова прибуток

Аналіз фінансових результатів включає в себе визначення доходів (витрат) по позареалізаційним операціям. До них включають:

 • Прибуток, отриманий від участі у спільній діяльності.
 • Дивіденди по облігаціях, акціях та інших цінних паперах, які належать підприємству.
 • Суми від здачі в оренду майна.
 • Доходи у вигляді відшкодування збитків і економічних санкцій.
 • Інші суми від операцій, не пов’язаних безпосередньо з випуском і реалізацією товару.

Суми, які внесені до бюджет як санкцій відповідно до законодавства, списуються за рахунок прибутку, що залишився в розпорядженні організації. До таких відрахувань відносять внесення прибутку, яка була отримана в результаті порушення встановленої державної цінової дисципліни, недотримання технічних умов і стандартів, штрафів у відповідності з сумами, отриманими незаконно. У числі іншого в склад зазначених виплат входять суми стягнень, утримані податковими інспекціями, пеня за несвоєчасну відправку в бюджет платежів та інше. В якості ключового питання аудиту виступає формування фінансового результату у вигляді загального показника балансового прибутку. Він являє собою суму доходів від товарної та іншої реалізації і позареалізаційних операцій за мінусом витрат по ним. Фінансовий результат підприємства оцінюється з урахуванням впливу прогресивних факторів. Вони сприяють утворенню прибутку. Формування фінансового результату перебуває під впливом зниження собівартості товарів, поліпшення асортименту і підвищення якості виробів, що випускаються. Разом з цим виявляються фактори, які є зловживаннями з боку компанії. Зокрема, оцінюючи фінансовий результат, аудитор виявляє завищення цін, порушення прийнятих стандартів і так далі.

Величина оподатковуваного прибутку

При її визначенні здійснюється коригування балансового доходу. Вона виконується наступним чином:

1. Зменшується (збільшується) відповідно до суми зниження (перевищення) витрат на зарплату співробітникам компанії, які зайняті в основному виробництві, у складі собівартості реалізованого товару порівняно з їх нормативним показником.

2. Зменшується:

– на величину рентних платежів, які вносяться до бюджету з доходів за встановленими правилами;

– суму дивідендів, які отримані по облігаціях, акціях і інших цінних паперів компанії;

– величину доходу, який надійшов від пайової участі в спільній діяльності.

Разом з цим суми, що внесені до бюджет як санкцій відповідно до законодавства за рахунок прибутку, що залишився в розпорядженні компанії, виключаються з витрат по позареалізаційних операцій при оподаткуванні.

Встановлення і розподіл чистого доходу

Ця прибуток обчислюється як різниця між оподатковуваним балансової загальною сумою та розміром податків з урахуванням пільг. Напрями, за якими буде розподілятися чистий прибуток, вибираються компанією самостійно. Державний вплив на прийняття рішення здійснюється за допомогою податків, економічних санкцій і пільг.

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here