Основою звітності будь-якого підприємства є бухгалтерський баланс. Він служить джерелом інформації для аналізу роботи організації за певний часовий проміжок. Відбитий в ньому баланс активів і пасивів розшифровується і уточнюється іншими формами звітних документів. Показники рентабельності, ліквідності, платоспроможності і фінансової стабільності компанії розраховуються на основі даних, наявних у ньому.

Подвійний запис

Рух кожного виду активу підприємства, зміна величини капіталу, усіх типів заборгованості відбувається за принципом рівності між засобами і джерелами їх формування. Кожна господарська операція відображається в регістрах обліку двічі, саме такий механізм подвійного запису. Найбільш наочно можна побачити в основному звітному документі. Актив і пасив бухгалтерського балансу завжди рівні між собою. Історія виникнення даного принципу ведення обліку досить давня, перші записи, зроблені подвійним способом, були виявлені у племен інків.

Основний регістр, що застосовується для відображення бухгалтерської інформації, — рахунок — також має дві сторони таблиці: дебет і кредит. У рух активів, капіталу і зобов’язань беруть участь одночасно два регістри. Якщо дебет одного з них змінюється, то сума операції відіб’ється за кредитом другого, що бере участь в проводці. Для коректного відображення змін регістри поділяються на рахунки активу і пасиву балансу по стороні їх знаходження в основний звітної форми. У відповідності з цим вони мають певні властивості, структуру і порядок формування залишків.

Баланс

Звітний регістр виглядає як двостороння таблиця, обов’язковим принципом заповнення якої є тотожність підсумкових показників. У дослівному перекладі слово «баланс» (від латинського bilanx) позначає «ваги» — дві чаші, які знаходяться в стані рівноваги. Дана форма звітності не відображає рух коштів підприємства, це фіксовані на певну дату показники. Баланс активів і пасивів є засобом групування та узагальнення інформації, на підставі якої можна провести первинний аналіз діяльності. Кожна сторона таблиці структурована за принципом однорідності засобів. Актив бухгалтерського балансу відображає всі товарні, матеріальні, нематеріальні, грошові кошти. Кожна позиція оцінюється та фіксується у грошовому вираженні станом на дату складання звіту. Пасив балансу відображає джерела, за рахунок яких відбувається формування матеріальної бази підприємства. Фактично у правій і лівій частинах звіту відображаються одні і ті ж засоби. Актив показує їх розміщення, пасив — джерела виникнення.

Історія

Перші відомості про складеному балансі датуються XIV століттям. Вже на тому етапі був дотриманий принцип подвійного запису даних. Баланс активів і пасивів дотримувався, підсумкові суми були рівні між собою, але структура документа значно відрізнялася від сучасного варіанту. Досить тривалий термін (до XIX століття) документ складався в первісному вигляді, що ускладнювало життя багатьом не досвідченим в бухгалтерії користувачам звітності.  Фінансові активи підприємства, їх розмір і ліквідність можна визначити, вивчивши ліву частину таблиці. Сума і строки інвестицій, капіталу та заборгованості відображаються в його правій частині. Користувачі можуть отримувати інформацію про фінансовий стан організації при публікації звітності в пресі і аналізувати представлені дані.

Види

Баланс активів і пасивів будь-якої організації є підсумком його діяльності за певний часовий проміжок. Як правило, документ складається після завершення чергового звітного періоду, але в залежності від обставин економічної діяльності компанії його можуть складати частіше. Вид складеного бухгалтерського балансу залежить від:

 • Часу складання (вступний, заключний).
 • Ступеня консолідації (зведений, єдиний).
 • Періодичності (проміжний, річний).
 • Способу формування (оборотний, сальдовий).

Ліквідаційні баланси складаються в процесі банкрутства компанії, вони є джерелом інформації для всіх зацікавлених сторін (кредиторів). Перед формуванням проводиться повна інвентаризація активів і пасивів компанії. Для реорганізації фірми, виділення самостійних господарюючих суб’єктів складається розподільчий баланс. Фінансові активи і пасиви консолідованої структури за домовленістю сторін перерозподіляються між учасниками процесу.

Актив

Для здійснення усіх передбачених статутними документами видів діяльності підприємство повинно мати засоби виробництва. Актив бухгалтерського балансу відображає вартість належних компанії оборотних і позаоборотних цінностей. Групування засобів відбувається на підставі ліквідності кожного виду. Крім безпосередніх матеріальних цінностей, в активі балансу відображаються суми дебіторської заборгованості, грошові еквіваленти, відстрочені зобов’язання по податкових платежах, вартість незавершеного виробничого циклу.

Розділи

Статті активу балансу об’єднані в два розділу:

 • Необоротні активи.
 • Оборотні активи.

Найменш ліквідна (складно реалізовується) частину майна підприємства відображається в балансі за первісною вартістю. До позаоборотних активів відносять:

 • НМА (патенти, товарні знаки, ділову репутацію, ліцензії тощо). Як правило, нематеріальними визнаються цінності, що не мають речового виразу. При цьому вартість даних активів досить висока, а швидкість реалізації залежить від якості і затребуваності на ринку конкретного виду.
 • Основні засоби (споруди, обладнання, будівлі, багаторічні насадження, землю, обчислювальні пристрої, техніку та інвентар вартістю понад 20 тисяч рублів). Дане майно бере участь у процесі основного виробництва, допоміжних процесів і адміністративно-фінансової діяльності. Ці активи є засобами виробництва, вони переносять свою вартість на вартість готової продукції частково протягом тривалого періоду часу.

Оборотні активи є частиною матеріальних цінностей підприємства, від швидкості їх відтворення залежить прибутковість його роботи. Склад їх різноманітний і змінюється в залежності від періоду складання балансу. Оборотні засоби поділяються на:

 • Матеріали (запаси, сировина, паливо, запасні частини, інструмент тощо). Ця категорія активів за участю у виробничому циклі, повністю переносить свою вартість на вартість випущеної/виробленої продукції (виконаних робіт, послуг).
 • Заборгованість (покупців, співробітників, інших дебіторів).
 • Незавершене виробництво (цикл, не закінчений на момент складання балансу). В сумовому вираженні визначаються всі затрати на виготовлення продукції (ТМЦ, заробітна плата, амортизація, податки), вихід якої буде проведений у наступному звітному періоді.
 • Грошові кошти (готівкові, безготівкові, на спеціальних валютних рахунках, найбільш ліквідні еквіваленти грошової маси).
 • Інші активи (короткострокові позики, ПДВ з авансових платежів тощо).

Пасив балансу

Джерела фінансування (на початковому етапі) будь-якого підприємства залежать від його правової структури. Відповідно формуються актив і пасив бухгалтерського балансу. За структурою його правій частині можна судити про основних джерелах коштів. Фонди організації, його короткострокові і довгострокові позики, капітал утворюють суму, яка дорівнює оборотних і позаоборотних матеріальних цінностей, що беруть участь у процесі виробництва. Формула будь-якого балансу виражається рівністю:

Актив = Зобов’язання + Капітал.

Розділи

Пасив балансу містить групування джерел формування коштів підприємства. Він має три розділу:

 • Капітал і резерви (додатковий, статутний, резервний фонд, прибуток або збиток за результатами діяльності). В залежності від структури статутного (складеного) фонду підприємства поділяються на державні (муніципальні), акціонерні товариства і товариства, кооперативи, пайові виробничі об’єднання. Статутний капітал — початковий внесок власників (засновників) в діяльність організації. Резервний і додатковий капітали підприємство формує самостійно відповідно до установчими документами і по мірі необхідності.
 • Довгострокові зобов’язання (позикові кошти, надані на платній основі на тривалий термін). Відсотки за отриманими кредитами збільшують їх вартість згідно з договірними зобов’язаннями.
 • Короткострокові зобов’язання (податкові платежі, оплата праці, відрахування у позабюджетні фонди, позики, кредиторська заборгованість постачальникам та іншим організаціям, доходи майбутніх періодів, сформовані резерви). Найбільш часто дані статті зустрічаються у проміжному балансі, перед закінченням звітного періоду кожне підприємство прагне погасити короткочасні позики та розрахуватися з кредиторами.

Аналіз

Угруповання активів і пасивів балансу відбувається за їх ліквідності. На підставі залишків, відображених у регістрі, розраховується ряд коефіцієнтів, які дозволяють оцінити роботу підприємства за такими напрямами:

 • Аналіз оборотності активів.
 • Аналіз ліквідності.
 • Платоспроможність.
 • Фінансова та ділова активність.
 • Динаміка структури балансу.

При вивченні структури основного звітного документа будь-якого підприємства насамперед зіставляються суми короткострокової заборгованості і швидко реалізуються, найбільш ліквідних активів. Від цього залежить швидкість виконання зобов’язань, тобто платоспроможність організації. Аналізуються структура постійних пасивів і співвідношення з позаоборотними засобами. Для більш ефективної оцінки діяльності необхідний постійний моніторинг структури балансу. Всі коефіцієнти порівнюються в динаміці з використанням звітності минулого періоду і розшифровок до основного документу.

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь