Загрузка...

Рентабельність підприємства — це що? Аналіз рентабельності підприємства

Засновники та акціонери будь-якого підприємства вкрай зацікавлені у розвитку свого бізнесу і періодично аналізують фінансовий стан компанії. Найбільш промовистим про фактичний стан справ в аспекті фінансів є такий показник, як рентабельність підприємства. Це критерій ступеня ефективності виробництва, вказує розмір прибутку, що перекриває вкладені кошти. Основними даними для проведення аналізу рентабельності є балансові дані, а інструментами – різні розрахункові значення. Поговоримо про це показнику, дізнаємося, як його обчислити і як проаналізувати результати розрахунків.

Рентабельність діяльності підприємства

Отже, почнемо з загального визначення цього поняття. Розраховують рентабельність для того, щоб побачити частку прибутку в обсязі отриманих доходів, щоб уявити загальну картину того, як спрацювала компанія за звітний період. Цей показник в повній мірі характеризує прибутковість (або прибутковість) фірми. Обчислення здійснюються в абсолютних (рублі) і відносних (відсотки і коефіцієнти) показниках. Рентабельність – розрахункова величина і визначається як співвідношення прибутку до різних груп активів і джерел, наприклад, до вартості майна або вкладених у виробництво інвестицій.

Аналіз рентабельності підприємства

Аналітична робота будується на порівнянні отриманих за звітний період величин із плановими значеннями або показниками роботи за минулі звітні роки. В цілому рентабельність підприємства — це сукупність значень, що вказують рівень прибутковості по різним галузям, виробництвам, цехам або від реалізованої продукції. Розглянемо докладніше ці розрахункові інструменти.

Рентабельність активів

Одним з найбільш важливих показників, без якого не скласти повної картини, є рентабельність активів, тобто майна компанії. Він являє собою співвідношення частки прибутку, що залишилася у підприємства, до середньої величини активів і визначається за формулою:

Ра = Пч/А * 100,

де Пч – чистий прибуток, А — вартість активів.

Розрахунок показує отриманий з кожного витраченого рубля відсоток прибутку і рентабельність підприємства, визначає рівень прибутковості компанії в розглянутому періоді. Більш наочно побачити алгоритм розрахунків можна у пропонованій таблиці.

Розрахунок рентабельності активів на основі звітних даних
ПоказникиПланове завданняФактичне виконанняВідхилення від плану в тис. руб.Відхилення від плану %
1. Чистий прибуток тис. руб.2854365980528,21

Середня вартість активів, в т. ч.:

2. Основні засоби2015422478232411,53
3. Нематеріальні активи1201907058,33
4. Оборотні кошти74528562111014,9
5. Загальна вартість активів (сума рядків 2, 3, 4)3058034889430914,09
6. Рівень рентабельності (рядок 1/рядок 5*100)9,3310,491,15

Проаналізуємо отримані значення. Фактичний рівень рентабельності перевищило планове завдання на 1,15%.

Вплинули на його ріст такі фактори:

  • перевиконання плану з чистого прибутку на суму 805 тис. руб. або на 28,2%, а її сверхплановое збільшення підвищило рівень рентабельності на 2,33% (805/34889*100);
  • збільшення вартості активів на 14,1% спричинило зниження рентабельності на 1,18% (1,15-2,33=-1,18%). Іншими словами, якщо б підвищення вартості активів не сталося, то темп зростання прибутковості становив би не 1,15%, а 2,33%, а отриманий зростання рентабельності на 1,15% досягнуто виключно за рахунок збільшення чистого прибутку.

Аналіз прибутку і рентабельності підприємства потребує детального розгляду впливу такого чинника, як динаміка основних і оборотних коштів.

Основні засоби

На формування прибутку і рентабельність підприємства впливають такі показники, як прибутковість основних засобів. Формула розрахунку така:

Роз = Пчос*100,

деос – середня вартість основних фондів.

У нашому прикладі вона склала 16,28% (3659/22478*100).

Рентабельність оборотних коштів

Величина цього показника визначається за формулою:

Рпро = Пчпро*100,

депро – вартість оборотних коштів.

Підставляючи в формулу значення з наведеного прикладу, отримаємо зростання рівня рентабельності оборотних коштів на 42,73% (3659/8562*100).

Рентабельність вкладень капіталу

Прибутковість інвестицій у виробництво визначає ефективність їх використання і розраховується за формулою:

Рвк = Пв/б — 5-й розділ балансу,

де Пу – валовий прибуток, Іб – підсумок балансу.

Власний капітал

Аналіз рентабельності підприємства не буде повним без визначення прибутковості власного капіталу, що визначає частку доходу з вкладеного учасниками капіталу:

Рск = Пч/ск*100%,

деск – величина капіталу (підсумок 3 розділу балансу).

Зіставлення величин рентабельності активів і власного капіталу дає можливість економісту проаналізувати ступінь використання компанією позикових коштів і доцільність цього.

Рентабельність продукції

Рентабельність підприємства – це змінювана величина, на коливання якої впливає вельми значущий показник прибутковості продукції, що обчислюється так:

Рпр = Пч/СТрп *100%,

де СТрп собівартість продажів.

Якщо в чисельнику використовувати значення прибутку від проданої продукції, то економіст зможе проаналізувати величину доходу, отриманого з рубля, вкладеного в виробництво і реалізацію товару. Обчислити це значення можна як в цілому по підприємству, так і по структурних підрозділах або вироблених товарів.

Іноді показник рентабельність обчислюється як співвідношення чистого прибутку і величини виручки. На нього чинять вплив зміни собівартості і структури проданих товарів, коливання ринку, який диктує ціни на продукцію, що випускається.

Аналізуємо продажу

Ще один показник, що впливає на рентабельність підприємства, – це рентабельність продажів, визначається так:

Рр = Пр/В*100,

де Пр – прибуток від реалізації, О – обсяг виручки.

Знаходять це значення для визначення частки прибутку в обсязі реалізованої виручки, тому його друга назва — норма прибутковості.

Зниження показника свідчить про падіння попиту на що випускається товар, а відповідно, і зниження його ринкової конкурентоспроможності.

Рентабельність продажів залежить від коливання ціни і собівартості товару. Підвищення норми прибутковості досягається:

• збільшенням ціни на реалізовані товари;

• падінням собівартості;

• підвищенням частки найбільш конкурентоспроможних і рентабельних товарних груп.

Проведений розрахунок рентабельності підприємства дозволить керівництву розробити заходи щодо збільшення прибутковості продажів з урахуванням ринкових змін, переглянути структуру товарних груп, здійснюючи грамотну асортиментну політику, виявити резерви і проконтролювати виробничі витрати за елементами витрат.

Related posts

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Сторінка оптимізована WP Minify WordPress Plugin