Рентабельність підприємства — це що? Аналіз рентабельності підприємства

Засновники та акціонери будь-якого підприємства вкрай зацікавлені у розвитку свого бізнесу і періодично аналізують фінансовий стан компанії. Найбільш промовистим про фактичний стан справ в аспекті фінансів є такий показник, як рентабельність підприємства. Це критерій ступеня ефективності виробництва, вказує розмір прибутку, що перекриває вкладені кошти. Основними даними для проведення аналізу рентабельності є балансові дані, а інструментами – різні розрахункові значення. Поговоримо про це показнику, дізнаємося, як його обчислити і як проаналізувати результати розрахунків.

Рентабельність діяльності підприємства

Отже, почнемо з загального визначення цього поняття. Розраховують рентабельність для того, щоб побачити частку прибутку в обсязі отриманих доходів, щоб уявити загальну картину того, як спрацювала компанія за звітний період. Цей показник в повній мірі характеризує прибутковість (або прибутковість) фірми. Обчислення здійснюються в абсолютних (рублі) і відносних (відсотки і коефіцієнти) показниках. Рентабельність – розрахункова величина і визначається як співвідношення прибутку до різних груп активів і джерел, наприклад, до вартості майна або вкладених у виробництво інвестицій.

Аналіз рентабельності підприємства

Аналітична робота будується на порівнянні отриманих за звітний період величин із плановими значеннями або показниками роботи за минулі звітні роки. В цілому рентабельність підприємства — це сукупність значень, що вказують рівень прибутковості по різним галузям, виробництвам, цехам або від реалізованої продукції. Розглянемо докладніше ці розрахункові інструменти.

Рентабельність активів

Одним з найбільш важливих показників, без якого не скласти повної картини, є рентабельність активів, тобто майна компанії. Він являє собою співвідношення частки прибутку, що залишилася у підприємства, до середньої величини активів і визначається за формулою:

Ра = Пч/А * 100,

де Пч – чистий прибуток, А — вартість активів.

Розрахунок показує отриманий з кожного витраченого рубля відсоток прибутку і рентабельність підприємства, визначає рівень прибутковості компанії в розглянутому періоді. Більш наочно побачити алгоритм розрахунків можна у пропонованій таблиці.

Розрахунок рентабельності активів на основі звітних даних
Показники Планове завдання Фактичне виконання Відхилення від плану в тис. руб. Відхилення від плану %
1. Чистий прибуток тис. руб. 2854 3659 805 28,21

Середня вартість активів, в т. ч.:

2. Основні засоби 20154 22478 2324 11,53
3. Нематеріальні активи 120 190 70 58,33
4. Оборотні кошти 7452 8562 1110 14,9
5. Загальна вартість активів (сума рядків 2, 3, 4) 30580 34889 4309 14,09
6. Рівень рентабельності (рядок 1/рядок 5*100) 9,33 10,49 1,15

Проаналізуємо отримані значення. Фактичний рівень рентабельності перевищило планове завдання на 1,15%.

Вплинули на його ріст такі фактори:

  • перевиконання плану з чистого прибутку на суму 805 тис. руб. або на 28,2%, а її сверхплановое збільшення підвищило рівень рентабельності на 2,33% (805/34889*100);
  • збільшення вартості активів на 14,1% спричинило зниження рентабельності на 1,18% (1,15-2,33=-1,18%). Іншими словами, якщо б підвищення вартості активів не сталося, то темп зростання прибутковості становив би не 1,15%, а 2,33%, а отриманий зростання рентабельності на 1,15% досягнуто виключно за рахунок збільшення чистого прибутку.

Аналіз прибутку і рентабельності підприємства потребує детального розгляду впливу такого чинника, як динаміка основних і оборотних коштів.

Основні засоби

На формування прибутку і рентабельність підприємства впливають такі показники, як прибутковість основних засобів. Формула розрахунку така:

Роз = Пчос*100,

деос – середня вартість основних фондів.

У нашому прикладі вона склала 16,28% (3659/22478*100).

Рентабельність оборотних коштів

Величина цього показника визначається за формулою:

Рпро = Пчпро*100,

депро – вартість оборотних коштів.

Підставляючи в формулу значення з наведеного прикладу, отримаємо зростання рівня рентабельності оборотних коштів на 42,73% (3659/8562*100).

Рентабельність вкладень капіталу

Прибутковість інвестицій у виробництво визначає ефективність їх використання і розраховується за формулою:

Рвк = Пв/б — 5-й розділ балансу,

де Пу – валовий прибуток, Іб – підсумок балансу.

Власний капітал

Аналіз рентабельності підприємства не буде повним без визначення прибутковості власного капіталу, що визначає частку доходу з вкладеного учасниками капіталу:

Рск = Пч/ск*100%,

деск – величина капіталу (підсумок 3 розділу балансу).

Зіставлення величин рентабельності активів і власного капіталу дає можливість економісту проаналізувати ступінь використання компанією позикових коштів і доцільність цього.

Рентабельність продукції

Рентабельність підприємства – це змінювана величина, на коливання якої впливає вельми значущий показник прибутковості продукції, що обчислюється так:

Рпр = Пч/СТрп *100%,

де СТрп собівартість продажів.

Якщо в чисельнику використовувати значення прибутку від проданої продукції, то економіст зможе проаналізувати величину доходу, отриманого з рубля, вкладеного в виробництво і реалізацію товару. Обчислити це значення можна як в цілому по підприємству, так і по структурних підрозділах або вироблених товарів.

Іноді показник рентабельність обчислюється як співвідношення чистого прибутку і величини виручки. На нього чинять вплив зміни собівартості і структури проданих товарів, коливання ринку, який диктує ціни на продукцію, що випускається.

Аналізуємо продажу

Ще один показник, що впливає на рентабельність підприємства, – це рентабельність продажів, визначається так:

Рр = Пр/В*100,

де Пр – прибуток від реалізації, О – обсяг виручки.

Знаходять це значення для визначення частки прибутку в обсязі реалізованої виручки, тому його друга назва — норма прибутковості.

Зниження показника свідчить про падіння попиту на що випускається товар, а відповідно, і зниження його ринкової конкурентоспроможності.

Рентабельність продажів залежить від коливання ціни і собівартості товару. Підвищення норми прибутковості досягається:

• збільшенням ціни на реалізовані товари;

• падінням собівартості;

• підвищенням частки найбільш конкурентоспроможних і рентабельних товарних груп.

Проведений розрахунок рентабельності підприємства дозволить керівництву розробити заходи щодо збільшення прибутковості продажів з урахуванням ринкових змін, переглянути структуру товарних груп, здійснюючи грамотну асортиментну політику, виявити резерви і проконтролювати виробничі витрати за елементами витрат.

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *