Етапи уроку по ФГОС. Етапи сучасного уроку з ФГОС

0
716

Під Федеральним державним освітнім стандартом (ФГОС) слід розуміти комплекс обов’язкових вимог до процесу навчання на певному рівні. Для їх реалізації у навчальному закладі повинна бути розроблена основна програма, що складається з навчального плану, календарного графіка, робочих проектів курсів, предметів, дисциплін. У неї також повинні входити методичні та оціночні матеріали. У відповідності з цією програмою педагоги будують свою професійну діяльність протягом навчального року в цілому, планують кожне заняття окремо. Розглянемо далі основні етапи уроку по ФГОС.

Загальна класифікація

У школі викладається досить багато різних предметів. Зміст інформації, безумовно, по-різному. Однак усі уроки можна класифікувати на наступні групи:

 1. Відкриття нових знань.
 2. Уроки рефлексії.
 3. Заняття общеметодологической спрямованості.
 4. Уроки по розвиваючого контролю.

Завдання занять

На кожному уроці ставляться і реалізуються певні цілі. Так, на заняттях відкриття нових знань в учнів формується вміння використовувати нові способи дій, розширюється понятійна база за рахунок приєднання нових компонентів. На уроках рефлексії закріплюються і при необхідності коректуються вже вивчені алгоритми, терміни, поняття. На заняттях общеметодологической спрямованості формуються узагальнені діяльнісні норми, виявляються теоретичні основи подальшого розвитку змістовно-методичних напрямків. Крім цього, відбувається становлення здібностей до систематизації і структурування матеріалу, що вивчається. На заняттях розвиваючого контролю у дітей формуються навички самоаналізу. Необхідно відзначити, що розділення на етапи уроку по ФГОС (другого покоління) не повинно порушувати безперервність навчання.

Характеристика етапів уроку по ФГОС: “Відкриття нового знання”

Кожне заняття будується за певною схемою. Можна виділити наступні етапи уроку по ФГОС (математика це буде або російська мова, в принципі, не має значення):

 1. Мотивація до навчальної діяльності.
 2. Актуалізація і пробне дію.
 3. Виявлення місця і причин труднощі.
 4. Побудова проекту та рішення проблеми.
 5. Реалізація сформованої моделі.
 6. Первинне закріплення з проговариванием вголос.
 7. Самостійна робота із самоконтролем.
 8. Включення в систему знань і повторення.
 9. Рефлексія навчальної діяльності на занятті.

Мотивація

Цілі етапів уроку по ФГОС різні. Однак, разом з цим, вони тісно взаємопов’язані один з одним. Метою мотивації виступає вироблення на індивідуально значущому рівні в учня внутрішньої готовності до виконання встановлених нормативів. Реалізація цього завдання забезпечується:

 1. Створенням умов для виникнення індивідуальної внутрішньої потреби здійснювати діяльність.
 2. Актуалізацією вимог до учня з боку педагога.
 3. Встановленням тематичних рамок діяльності.

Актуалізація і пробне дія

В якості головної мети на цьому етапі виступає підготовка мислення дітей і організація розуміння ними власної потреби до формування нової моделі дій. Для її досягнення потрібно, щоб учні:

 1. Відтворили і зафіксували навички, знання та вміння, необхідні для створення нової моделі поведінки.
 2. Активізували розумові операції і пізнавальні процеси. До перших, зокрема, відносять синтез, аналіз, узагальнення, порівняння, аналогію, класифікацію та інші Пізнавальні процеси – увага, пам’ять та ін
 3. Актуалізували норму навчального дії.
 4. Спробували самостійно виконати завдання по застосуванню нового знання.
 5. Зафіксували з’явилися труднощі при реалізації пробного дії або при його обґрунтуванні.

Виявлення проблем

Ключовою завданням цієї стадії виступає усвідомлення, в чому конкретно полягає недостатньо знань, здібностей або умінь. Для досягнення цієї мети потрібно, щоб діти:

 1. Проаналізували всі свої дії. Варто сказати, що самоаналіз супроводжує всі етапи сучасного уроку (ФГОС).
 2. Зафіксували крок або операцію, на якій з’явилася проблема.
 3. Співвіднесли власні дії на місці виникнення труднощів з раніше вивченими способами і визначили, якого саме вміння не вистачає для вирішення поставленого завдання, аналогічних їй питань.

Побудова проекту

Мета даного етапу – формулювання завдань діяльності і на їх основі вибір моделі і засобів їх реалізації. Для її досягнення учні:

 1. В комунікативній формі формулюють конкретну задачу майбутніх навчальних дій, за допомогою яких виявлена раніше причина утруднень буде усунена.
 2. Пропонують і погоджують тему уроку, яку педагог може уточнити.
 3. Вибирають модель формування нового знання. В якості неї може виступати метод уточнення або доповнення. Перший актуальне в тому випадку, якщо нову модель можна створити на основі вже отриманих знань. Метод доповнення застосовується, якщо вивчені аналоги відсутні, і немає необхідності вводити принципово нові знаки або спосіб дії.
 4. Вибирають засоби, з допомогою яких формується знання. До них відносять вивчені моделі, алгоритми, способи запису, поняття, формули та інші інструменти.

Реалізація проекту

Основним завданням виступає формування дітьми нової моделі дій, вміння її застосовувати і при рішенні завдання, що викликала утруднення, і аналогічних їй питань. Для цього навчаються:

 1. Висувають на базі обраного методу гіпотези і обґрунтовують їх.
 2. Використовують предметні дії зі схемами, моделями при побудові нових знань.
 3. Застосовують вибраний метод для вирішення задачі, яка викликала утруднення.
 4. Фіксують в узагальненому вигляді спосіб дій.
 5. Встановлюють подолання проблеми, що виникла раніше.

Первинне закріплення

Воно необхідно для засвоєння дітьми нового методу дій. Для цього потрібно, щоб діти:

 1. Вголос промовляли свої кроки та їх обґрунтування.
 2. Вирішили кілька типових задач з нового способу дій. Це може здійснюватися в парах, в групах чи фронтально.

Самостійна робота і самоперевірка

Ці етапи сучасного уроку з ФГОС мають особливе значення. В ході самостійної роботи перевіряється ступінь освоєння отриманого знання, формується (по можливості) успішна ситуація. Ці етапи уроку по ФГОС припускають:

 1. Виконання роботи, аналогічної першої, але вирішуються завдання, в яких раніше були допущені помилки.
 2. Проведення самоперевірки по еталону і фіксація результатів.
 3. Встановлення подолання утруднення, яке виникло раніше.

Ці етапи уроку по ФГОС включають в себе особливий вид роботи для тих дітей, у кого проблем при вирішенні в перший раз не виникало. Вони займаються завданнями творчого рівня за зразком і потім проводять самостійну перевірку результатів.

Включення в сферу знань і повторень

В якості ключової задачі виступає застосування моделей дій, які викликали утруднення, закріплення вивченого матеріалу та підготовка до сприйняття наступних розділів предмета. Якщо попередні етапи уроку по ФГОС пройдені задовільно, то діти:

 1. Розв’язують задачі, в яких розглянуті моделі дій пов’язані з вивченими раніше і один з одним.
 2. Виконують завдання, спрямовані на підготовку до вивчення інших (наступних) розділів.

Якщо попередні етапи уроку по ФГОС дали негативний результат, повторно проводиться самостійна робота і здійснюється самоконтроль для іншого варіанту.

Рефлексія

На цьому етапі основна мета – усвідомлення дітьми способу подолання труднощів і самостійна оцінка отриманих результатів корекційної або самостійної роботи. Для цього їм необхідно:

 

 1. Уточнити алгоритм виправлення допущених помилок.
 2. Назвати способи дій, які викликали утруднення.
 3. Зафіксувати рівень відповідності поставлених цілей і досягнутих результатів.
 4. Оцінити свою роботу на уроці.
 5. Намітити цілі для подальшої діяльності.
 6. За результатами роботи на уроці узгоджується домашнє завдання.

Заняття розвивального контролю

Розглянемо, наприклад, етапи уроку музики з ФГОС:

 1. Мотивація до контрольно-корекційної діяльності.
 2. Актуалізація і пробна навчальна діяльність.
 3. Локалізація особистих труднощів.
 4. Побудова проекту корекції виявлених проблем.
 5. Реалізація нової моделі.
 6. Узагальнення труднощів у мовленні.
 7. Самостійна робота і перевірка по еталону.
 8. Рішення завдань творчого рівня.
 9. Рефлексія роботи.

Виконання контрольної діяльності

Головне завдання мотивації до корекційної діяльності аналогічна описаній раніше і полягає у виробленні внутрішньої готовності учнів до реалізації вимог освітньої роботи. В даному випадку, однак, має місце контрольно-корекційна спрямованість. У зв’язку з цим необхідно:

 1. Встановити мету уроку і сформувати умови для виникнення внутрішньої потреби у учнів включитися в роботу.
 2. Актуалізувати вимоги, що пред’являються до учня з боку контрольно-корекційних дій.
 3. Відповідно до вирішених раніше завданнями, визначити тематичні межі і створити орієнтири для роботи.
 4. Сформулювати метод та процедуру контролю.
 5. Визначити критерій оцінювання.

Підготовка мислення дітей

Учні повинні усвідомлювати власну потребу в контролі і самоаналізі, виявленні причин виникнення складнощів. Для реалізації цього завдання потрібно:

 1. Провести повторення контрольованих моделей дій.
 2. Активізувати такі розумові операції, як узагальнення, порівняння, а також пізнавальні процеси, які необхідні для контрольної роботи.
 3. Організувати мотивацію дітей до здійснення діяльності з використанням запланованих способів дій.
 4. Створити умови для виконання індивідуальної контрольної роботи.
 5. Надати дітям можливість провести самоаналіз своєї діяльності за заздалегідь встановленим критерієм.

Заняття общеметодологической спрямованості

Етапи комбінованого уроку з ФГОС орієнтовані на формування у дітей уявлення про прийоми, що зв’язують вивчаються ними поняття в одну систему. Крім цього, вони сприяють усвідомленню методів побудови плану безпосередньо самої освітньої діяльності. Вона, в свою чергу, забезпечує самостійне зміна і саморозвиток учнів. На таких заняттях здійснюється створення норм і способів навчальної діяльності, самооцінки і самоконтролю, рефлексивної самоорганізації. Такі заняття вважаються надпредметными. Вони проводяться за рамками якої-небудь дисципліни на класній годині або під час позакласного заходу.

Висновок

Розподіл уроків на етапи дозволяє подавати матеріал чітко структурованим, у логічній послідовності, забезпечуючи при цьому безперервну координацію діяльності учнів. Для кожного заняття повинні визначатися завдання, варіанти дій учнів. Важливе значення має і організаційний етап уроку з ФГОС. Він передує формуванню мотивацій у дітей. Після привітання, викладач проводить перевірку підготовленості, визначаються відсутні. Після цього фокусується увага учнів, задається необхідний настрій на сприйняття інформації. При необхідності і наявності можливості педагог може відкоригувати план заняття на організаційному етапі.

 

 

Загрузка...

 

 

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here