Бібліографічний список і його оформлення

Зміни, які постійно відбуваються в суспільному житті, — зростання обсягу інформації, стрімкий розвиток нових технологій стимулюють трансформацію освітніх процесів. У зв’язку з цим особливого значення набуває організація бібліотечно-бібліографічного освіти викладачів, студентів, учнів. Дані методичні рекомендації допоможуть в освоєнні нових знань інформаційно-бібліотечного простору.

Оформлення бібліографічного списку використаної літератури є обов’язковим елементом наукової роботи.

Бібліографічний опис документа

Бібліографічний опис — це процес и результат складання по визначеним правилам переліку відомостей про який-небудь документ, які ідентифікують цей документ і дозволяють знаходити його серед багатьох інших.

Опис документів здійснюється згідно ГОСТ. Бібліографічний список повинен відповідати ГОСТ 7.1: 2006. «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Скорочення в описі документа

Слова і словосполучення скорочуються відповідно до Дсту. Коли складається бібліографічний список у назві опису, перші три слова скорочувати не можна. Якщо назва дуже довге, тоді частина його можна пропустити, позначивши пропуск трикрапкою.

Як скласти бібліографічний список: правила

 1. Бібліографічний опис при складанні списків необхідно складати мовою документа.
 2. Основним джерелом інформації можуть виступати: титульна сторінка, її оборот, обкладинка документа, остання сторінка.
 3. При оформлення бібліографічного списку опис має складатися з компонентів, які об’єднані в області, приведених у певну послідовність. Всі області розділяються між собою крапкою і тире (. -).
 4. Якщо відомості взято не з основного джерела інформації, то їх необхідно вписати в квадратних дужках бібліографічний список, приклади: / К. Віленкін; під ред. Ш. Колмогорова; [Пер. з франц. О. В. Степанової] / [А.с Кон, Л. Мороз, Р. Петрова] / [упоряд. А. Рожко; ред. Ст. Парів, Л. Бєлов].

Орфографія при складанні бібліографії

Бібліографічний список складається відповідно до сучасної орфографії. Перше слово кожної певній галузі слід починати з великої літери. Також з великої літери слід писати всі заголовки у всіх областях і перше слово загального позначення матеріалу. Інші елементи опису пишуться з маленької літери, наприклад: Фізика [Електронний ресурс]: підручник / під ред. К. Яковлєва.

Пунктуація при складанні бібліографії

Пунктуація в бібліографічному описі використовується як розділові звичні граматичні знаки і знаки приписаної пунктуації. Рекомендована пунктуація (умовні розділові знаки) допомагає розпізнавати окремі елементи в бібліографічних описах.

Числівники у бібліографічному описі

Числівники в бібліографії пишуться в тій формі (римські, арабські, словесна форма), в якій вони написані у виданні. Однак числівники, які позначають те, випуск, частина, номер, сторінки слід записувати арабськими цифрами: Вип. 1; в 5 т.; Т. 2; ч. 5; с. 12-16; 241 с. Також на арабські слід замінювати цифри при позначенні кількості класів, курсів навчальних закладів; порядкових номерів видань; року або дат виходу, розповсюдження документа. Порядкові числівники пишуть з закінченням: 3-е изд.; 2-й курс.

Як оформити бібліографічний список?

Є такі способи групування матеріалу в списках літератури:

 • алфавітний;
 • систематичний;
 • хронологічний;
 • нумераційний;
 • по розділах роботи.

Автор сам вибирає, яким чином згрупувати бібліографічний список, враховуючи особливості своєї роботи. Не можна змішувати різні методи угруповання.

Найбільш поширені способи:

 • Нумераційний — матеріал розташовано в порядку згадування літератури в тексті і цитування.
 • Алфавітний— в алфавіті прізвищ авторів і назв праць. Роботи одного автора розташовані за алфавітом назв або в хронології їх написання.

Посилання

При написанні дисертації, курсової або дипломної роботи у тексті в посиланні на видання, включеного в список, необхідно вказати номер, під яким це видання значиться в списку, в квадратних дужках. Наприклад:

— посилання на видання [18];

— посилання на кілька видань [12; 20; 25];

— посилання на багатотомне видання [15; Т. 5];

— посилання на конкретну сторінку видання [32; с. 11];

Якщо список пронумерований, на засланні проставляють перші слова бібліографічного опису і рік видання: [Петров В. Д., 2000]; [Амінокислоти і білки, 2002].

Місце посилання в тексті

— Після прізвища автора, на якого зроблено посилання, якщо він не цитується.

— Після цитати, якщо прізвища авторів наводяться перед нею, і після прізвища автора, якщо вона подана після цитати.

— У логічно відповідному місці, якщо автор, думки якого викладаються, не згадується, і дословности не цитується.

Найбільш часто в наукових роботах використовується алфавітна групування, тобто коли бібліографічні записи розташовуються згідно з алфавітним порядком прізвищ авторів та назв робіт (якщо автор не зазначений чи авторів більше трьох):

 • розміщення бібліографічних записів при збігу першого слова назви — за алфавітом букв другого слова і т. д.;
 • розміщення робіт одного автора — за алфавітом букв першого слова назви окремих творів;
 • розміщення робіт авторів з однаковими прізвищами — за алфавітом ініціалів авторів;
 • при збігу прізвищ та ініціалів авторів — за алфавітом робіт.

За розміщення бібліографічних записів на різних мовах:

 • спочатку згідно російського алфавіту або мови з кириличним алфавітом;
 • потім в порядку латинського алфавіту література на іноземних мовах.

Правильний бібліографічний список містить описи використаних джерел і розміщується в кінці роботи. Сторінки списку, як і інші сторінки тексту, нумеруються. Нумерація наскрізна, продовжує нумерацію сторінок тексту.

Використовується назва «Бібліографічний список».

Приклади оформлення бібліографічного опису книг

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги:

Один автор

Алефіренко, Н. Ф. Теорія мови. Вступний курс [Текст] : учеб. посібник / Н. Ф. Алефіренко. — М : Академія, 2004. — 367[1] с. : табл., рис. — (Вища професійна освіта).

Фіцджеральд Ф. С. Останній магнат : роман / Френсіс Скотт Фіцджеральд. — М. : Худ. літ., 1990. — 333, [1].

Два автора

Головаха, Е. В. Психологія людського взаєморозуміння [Текст] / О. В. Головаха, Н. Ст. Паніна. — К : Вид-во політ. літ. України, 1989. — 187, [2] с. : рис.

Рєпін, Д. Математична логіка і філософія математики [Текст] : нач. відомості про підстави математики / Д. Рєпін, Д. В. Нюсом ; пер. З. Л. Воропаховский. — М : Знання, 1972. — 45, [3] с. — (Нове у житті, науці, техніці. Математика. Кібернетика).

Три автора

Акофф, Р. Л. Ідеалізоване проектування: як запобігти завтрашній криза сьогодні. Створення майбутнього організації / Р. Л. Акофф, Д. Магидсон, Р. Д. Едісон ; пер. з англ. Ф. П. Тарасенко. — Д.: Баланс Бізнес Букс, 2007. — 265 с.

Більше трьох авторів

Коласов, П. К. Психологія менеджменту / П. К. Коласов, А. Д. Ливнецкий, В. М. Кірова [та ін] ; під ред. Д. С. Протасова. — 5-е вид. — X. : Гуманітарному. центр, 2007. — 510 с.

Без автора

Історія Середніх віків [Текст] : підручник / під ред. Х. І. Іродова. — изд. 4-е, доп. — М. : Высш. шк., 2015. — 520 з. : іл., табл.

Число і думка [Текст] : [збірник]. Вип. 9 / [упоряд.: Л. В. Бородкін і І. Н. Кисельов]. — М : Знання, 1986. — 174, [2] с. — (Знання).

Багатотомний документ

Кон, Д. Е. Програмування і його мистецтво [Текст] = The art of computer programming : у 3-х т. / Д. Е. Кон ; під ред. О. В. Козачко. — М. : Высш. шк., 2003.

Т. 2 : Пошук інформації / Д. Е. Кон ; [пер. з англ. Ж. Н. Корбко] — 3-е изд. — М. : Высш. шк., 2003. — 622 с. : табл., схеми

Пухначев, Ю. В. Вчися застосовувати математику [Текст] : (Математика без формул). Вип. 1 / Ю. В. Пухначев, Ю. В. Попов. — М : Знання, 1977. — 142, [2] с. — (Народний університет. Природничий факультет).

Словники

Словник англо-російський російсько-англійський [Текст] = English-Ukrainian Dictionary : [40000 слів] / [упоряд.: О. В. Дмитрієв, Р. В. Степенко] ; [під заг. ред. В. Т. Бусела]. — К. ; М. : Перун, 1996. — 481 с.

Географія : словник / [авт.-упоряд. Цепин Р. Л.]. — Спб. : Халімон, 2002. — 175, [1] с.

Статті

Глазирін, Ст. Ефект синергії архітектора Топуза / В. Глазирін, В. Новохатський, М. Рудкова // Пасаж. – 2003. – № 3. — С. 86 — 88.

Арсеньєва, Т. Туристи хочуть побачити в Одесі … музеї! / Т. Арсеньєва // Веч. Одеса. – 2013. – 6 квіт.

Дисертації

Іванов, У. П. Молоді зірки сонячної маси: дис. … д-ра фіз.-мат. наук: 12.05.01 / Іванов Петро Григорович. — М., 2001. — 255 с.

Матеріали конференцій, з’їздів

Обчислювальної механіки і міцності конструкцій і їх проблеми: зб. наук. робіт / наук. ред. в. І. Моссаковский. – М.: Учеб. кн., 1999. — 215 с.

Атласи

Куэрда X. Атлас ботаніки / Хосе Куэрда; пер. з вик. Ст. В. Шавкун. — М: Знання, 2002. — 98 с.

Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків : посібник для студентів та лікарів / К. Б. Антонов, З. Р. Увар, Д. О. Степовий. — 2-е изд., дод. — М. : Пороги, 1998. — 125 с.

Електронні ресурси

Чурко О. П. Уроки історії в 7 кл. [Електрон. ресурс] / О. П. Чурко, Б. Р. Уразов, Р. С. Боровин. — 1999. — 43 с.

У таблиці наведені приклади бібліографічного опису книг і документів, які використовуються при складанні бібліографічних списків.

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *