Оцінка регулюючого впливу: види, методи, порядок проведення

Процедура оцінки регулюючого впливу – особливий аналіз цілей і проблем державного (територіального) управління. В її рамках здійснюється пошук альтернативних варіантів реалізації поставлених завдань, визначення вигод і витрат суб’єктів комерційної та іншої діяльності, споживачів, які піддаються адміністративному впливу. Це дозволяє розробляти найбільш ефективні програми управління. Далі розглянемо докладніше методи оцінки регулюючого впливу.

Загальні відомості

Оцінка регулюючого впливу виконується для підвищення якості управління. Для реалізації цього завдання використовується детальний формалізований аналіз наслідків впливу на різні соціальні групи і суспільство в цілому. Сьогодні відсутні єдині методи оцінки регулюючого впливу. У ряді країн такий аналіз закріплюється законодавчо. Наприклад, в конституції Швейцарії, Франції містяться відповідні положення. При цьому методика оцінки регулюючого впливу розрізняється в залежності від політичного устрою держави. Важливе значення при виборі того чи іншого шляху мають і ті галузі, на які безпосередньо спрямований даний аналіз. У цьому зв’язку розрізняється і порядок проведення оцінки регулюючого впливу.

Класифікація

Види оцінки регулюючого впливу різняться залежно від умов її запровадження в країні. Так, у Чехії, Південної Кореї, наприклад, жорстка ОРР не передбачена. Але при цьому декларуються загальні критерії, за яких аналіз вводиться при доведеності його доцільності. Інші види оцінки регулюючої дії безпосередньо пов’язані з прийняттям нормативних актів. Зокрема, в Канаді і США, наприклад, ОРР виконується при виданні положення, що передбачає витрати з бюджету. В Нідерландах і Великобританії оцінка регулюючого впливу виконується при прийнятті відповідного управлінського нормативного акта.

Основні етапи

Керуючись методичними матеріалами Департаменту РВ Австралії, який є компетентний орган, оцінка регулюючого впливу включає в себе наступні стадії:

 1. Формулювання і опис проблеми.
 2. Доказ необхідності виконання ОРР.
 3. Визначення цілей процедури.
 4. Опис ймовірних варіантів реалізації завдань.
 5. Аналіз певних альтернатив (у тому числі, за допомогою оцінки вигід і витрат).
 6. Консультації.
 7. Висновок про оцінку регулюючого впливу.
 8. Виконання обраного альтернативного варіанта і подальший моніторинг.

Законодавча база

З метою виконання Указу Президента від 7.05.2012 р., розроблений і затверджений ФЗ, визначає зміни у Федеральному Законі, що встановлює загальні принципи формування представницьких і виконавчих структур державної влади регіонів РФ і ст. 46 і 7 ФЗ, регламентує загальні критерії організації територіального (місцевого) самоврядування в РФ. Ці зміни стосуються питань проведення оцінки регулюючого впливу нормативних актів та проведення їх експертизи. У ФЗ передбачено закріплення програми здійснення аналізу проектів правових документів, що готуються в суб’єктах і муніципальних утвореннях країни. Крім того, регламентуються правила виконання експертизи діючих нормативних актів. Метою даних доповнень виступає надання інформаційно-методичного сприяння муніципальним формуванням з питань впровадження інституту оцінки регулюючого впливу на законотворчий процес.

Специфіка впливу

Від якості державного економічного регулювання залежить успішний соціально-господарський розвиток країни. Органи держуправління повинні використовувати систематизований підхід, який дозволив би забезпечити максимальну ефективність нормотворчого процесу. Неграмотне неякісне регулювання негативним чином позначається на стані суспільства. При недостатньо чіткому регулюючому впливі утворюються високі витрати дотримання прийнятих для громадян і бізнесу норм, ускладнюється процес держуправління, посилюється невизначеність. Все це в підсумку призводить до недостижению поставлених завдань.

Специфіка норм

Більшість правових актів з держрегулювання, які розробляються і приймаються на федеральному, суб’єктному та муніципальному рівнях, зачіпає інтереси різних соціальних верств. У зв’язку з цим у ході розробки їх проектів повинні враховуватися багато аспектів, які пов’язані з ймовірними наслідками їх реалізації на практиці для тієї чи іншої категорії осіб. Разом з цим на даній стадії багато методи впливу можуть бути не видно або їх досить складно виявити на перший погляд. Тому в ході нормотворення необхідні механізми, за допомогою яких можна було б визначити ту групу, на яку буде надаватися вплив, і його характер. В якості одного з таких інструментів як раз і виступає оцінка регулюючого впливу.

Основні функції

Оцінка регулюючого впливу передбачає виявлення проблеми і цілі впливу, ідентифікацію різних варіантів реалізації, порівняння їх і вибір найбільш оптимального. В якості невід’ємного елементу ОРР виступають консультації з зацікавленими учасниками процесу. Це дозволяє найбільш точно визначити ймовірні негативні і позитивні результати управління. У відповідності з цим формулюється і висновок про оцінку регулюючого впливу. Слід розуміти, що ОРР не є доповненням до звичайного нормотворческому процесу. Цей аналіз виступає в якості інструменту, що сприяє процесі прийняття рішень. Незважаючи на те що ОРР вимагає певних додаткових зусиль від розробників проектів правових актів, в результаті підвищення якості ефект управління стає досить відчутним.

Становлення інституту ОРР в РФ та інших країнах СНД

Процедура оцінки почала впроваджуватися в державах з перехідною економікою. У їх числі і ряд країн СНД. У кожній державі процедура носить свою назву. Наприклад:

 • Казахстан – оцінка наслідків законів у соціально-економічній сфері.
 • Киргизстан – аналіз впливу нормативно-правових актів.
 • Узбекистан – система оцінки впливу актів законодавства (СОВАЗ).

У РФ на експериментальному рівні введення ОРР та аналізу законів проводилося в 2006 році в декількох суб’єктах. Зокрема, програми впроваджувалися в Північній Осетії, Калмикії, Татарстані. Також було створено кілька експертних розробок для впровадження на федеральному рівні. У березні 2010-го Урядовою комісією з адміністративної реформи було прийнято рішення про наділення Мінекономрозвитку повноваженнями по розробці методів ОРР і подальшого їх впровадження в практику, включаючи формування нового департаменту. У травні того ж року було затверджено Постанову, в якій передбачено зміни до низки актів Уряду РФ. За допомогою його де-факто вводиться інститут ОРР, а головним контролюючим органом стає Мінекономрозвитку. У липні 2010 року був сформований Департамент з оцінки регулюючого впливу.

Аналіз вигод і витрат

Ця частина оцінки регулюючого впливу вважається однією з найбільш складних і, разом з цим, ключових. У загальному випадку краще виконання детального і повного аналізу всіх витрат і вигод для кожної конкретної з допустимих альтернатив. При практичному втіленні експерти дуже часто намагаються дотримати баланс між важливістю грошового (кількісного) подання витрат і вигод і витратами безпосередньо на проведення цього аналізу. Традиційно оцінка виконується по відношенню наступних груп, що піддаються впливу:

 1. Держави.
 2. Бізнесу.
 3. Суспільства.

Разом з цим категорії впливу деталізуються або виділяються в окремі підгрупи. Наприклад: вплив на малий бізнес, навколишнє середовище і так далі. Якщо провести грошовий аналіз ефектів не представляється можливим, але при цьому можна оцінити фізичні ефекти, може бути застосовано метод «витрати-продуктивність».

Соціальний показник дисконтування

У зв’язку з тим, що вплив регулюючого акту на стан економіки не одномоментно, а розподіляється в часі, то в процесі монетизації вигод і витрат, необхідна корекція. Для цього застосовується так звана ставка дисконтування. Визначення її значення також вважається досить складним завданням в ході виконання ОРР.

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *