Основні способи словотворення. Сучасне словотворення

Словниковий запас будь-якої мови постійно розширюється за рахунок нових лексичних одиниць. Основним способом його поповнення є словотворення. Цей процес має свої особливості і типи. Основні способи словотворення індивідуальні для кожної мови. Це залежить від структури, характеристик і сполучуваності частин мови.

Поняття

Під словотвором розуміють поява нових лексичних одиниць за допомогою суффиксации, префиксации, а також інших методик. Людина, яка знає способи словотворення в мовах, здатний більш швидко поповнювати свій лексичний запас, а також читати і розуміти фрази без необхідності використання словника.

Існує кілька класифікацій способів словотвору. Деякі лінгвісти використовують для типологізації поняття синхронії і діахронії, проте найпоширенішим варіантом є розподіл даного процесу на морфемный і неморфемный підвиди. Класифікація також залежить від мови, де відбувається словотворення. Таблиця внизу ілюструє особливості даного процесу для російської мови.

Морфемный

Неморфемный

Аффиксация

Суффиксация

Префиксация

Префиксально-суффиксальный та його комбінації

Абревіація

Додавання

Морфолого-синтаксичний

Лексико-синтаксичний

Лексико-семантична

Кожен підвид має свої особливості і характеристики.

Словотвір за допомогою морфем

Морфемный спосіб характеризується тим, що нові слова у мові з’являються завдяки використанню вже існуючих лексичних одиниць і специфічних афіксів. Цей тип має свої основні способи словотворення:

 • Суффиксальный.
 • Префиксальный.
 • Різні комбінації префіксального, суффиксального і постфиксального типів.
 • Додавання.
 • Абревіація.

Кожен варіант має відмінні характеристики, особливості та певні правила освіти.

Суффиксальный тип

Основним способом словотворення для російської мови є процес суффиксации. В цьому випадку нові лексичні одиниці з’являються шляхом додавання до основи слова суфікса словотворчого типу. Наприклад, вчи-ти, вчи-тель. Суффиксация охоплює практично всі частини мови, проте найпоширенішим є словотвір іменників, прислівників та прикметників.

Даний процес супроводжується різноманітними морфемными змінами, які поділяються на кілька підвидів:

 • Чергування морфем: друг – дружити (г–ж).
 • Усічення виробляє морфеми: високий – вись.
 • Накладення декількох морфем: рожевий – рожевий.
 • Зміна наголосу: зелений – зелень.

Це далеко не повний перелік змін, до якого може призводить словотвір. Суфікси впливають і на інші морфемные характеристики. Рівень змін залежить від особливостей конкретної мови.

Префиксальный тип

Якщо нове слово утворюється за допомогою додавання до основи відповідної приставки, то мова йде про процес префиксации. На відміну від суфікс, префікс звичайно утворює нові лексичні одиниці у межах однієї частини мови. Для російської мови традиційним за допомогою даного способу є словотвір дієслів. Наприклад: готувати – приготувати – підготувати; писати – підписати – відписати та ін.

Незважаючи на достатню поширеність подібного типу, найчастіше префиксация використовується паралельно з іншими типами словотвору. Досить часто це суффиксация, постфиксация та ін.

Комбінація суффиксации, префиксации і постфиксации

Сучасне словотворення характеризується наявністю слів з одночасним використанням суффиксации, префиксации та інших подібних варіантів, а також різноманітною їх комбінації. В українській мові розрізняють такі способи:

 • Префиксально-суффиксальный. Нове слово утворюється за допомогою префікса і суфікса. Наприклад, дорога – подорожник; межа – закордонний.
 • Постфиксальный. Поява нового слова за допомогою додавання постфикса: -ся, -небудь, -небудь, -таки, -ка та ін Наприклад, хто – хто – хто-небудь.
 • Префиксально-постфиксальный. У цьому випадку нове слово утворюється за допомогою префікса і постфикса одночасно. Найчастіше подібний варіант присутній в одній і тій же частині мови. Відповідно, таким способом можливо словотвір прикметників, іменників, дієслів та ін Наприклад, дзвонити – додзвонитися; спати – висипатися та ін.
 • Суффиксально-постфиксальный. Слово з’являється одночасно за допомогою суфікса і постфикса. Наприклад, суєта – метушитися; натовп – товпитися. Словотвір дієслів – єдина сфера в російській мові, де використовується даний спосіб.
 • Префиксально-суффиксально-постфиксальный. Цей варіант характеризується утворенням нового слова за допомогою одночасно суффиксации, префиксации і постфиксации. Наприклад, шепотіти – перешіптуватися; говорити – перемовлятися.

Подібні типи словотворення вельми активні не тільки в російській, але і в багатьох інших мовах.

Додавання

Досить поширеним для російської мови є наявність складання як спосіб словотвору. У цьому випадку нова лексична одиниця з’являється в результаті об’єднання двох або більше окремих слів в одне ціле. В залежності від того, які саме слова об’єднуються і яким саме способом, розрізняють наступні основні способи словотворення за допомогою додавання:

 • Основосложение. Нові лексичні одиниці з’являються після складення двох або більше слів з застосування интерфикса. При цьому основним є саме останній компонент комбінації. Наприклад, запліднити, повсякденний та ін.
 • Складення двох або більше слів, яке характеризується наявністю змістовного рівності. Наприклад, диван-ліжко, прем’єр-міністр та ін.

Додавання активно використовується в російській та інших мовах і найчастіше відповідає за словотвір іменників і дієслів.

Абревіація

Спосіб освіти, який представляє собою конструювання нових лексем за допомогою зрощування частин інших слів, називається абревіацією. Залежно від способу комбінації і особливостей використовуваних частин слова, розрізняють наступні абревіації:

 • Ініціальна. В цьому випадку нові слова з’являються за допомогою використання окремих звуків або букв. Відповідно, ініціальна абревіація може бути звуковою (наприклад, МХАТ, вуз) або ж буквеної (наприклад, НЛО, СНД та ін).
 • Складова. Цей тип передбачає використання окремих частин різних слів (наприклад, універмаг, профком та ін).
 • Змішана. Даний тип являє собою комбінацію початкової частини однієї лексичної одиниці та іншої одиниці повністю (наприклад, зарплата, профспілка та ін).

Абревіація особливо актуальна в сучасній лексикології, оскільки зараз спостерігається світова тенденція щодо забезпечення максимальної точності і стислості мови.

Неморфемные види словотвору

Що стосується конструювання нових лексичних одиниць без використання морфем, то виділяють наступні основні способи словотворення:

 • Лексико-синтаксичний.
 • Морфолого-синтаксичний.
 • Лексико-семантичний.

У подібних випадках нові слова з’являються завдяки переходу однієї частини мови в іншу, зрощення або розчленуванні лексичного значення слова на окремі складові.

Лексико-синтаксичний спосіб

Даний варіант також називають зрощенням, оскільки нові слова в цьому випадку утворюються шляхом зрощення конкретного словосполучення. Це призводить до того, що змінюється не тільки лексичне значення слова, але також і його синтаксична роль. Наприклад, вічно зелений – вічнозелений: з розуму зійшов – божевільний і ін.

Найчастіше залежною лексичній одиницею виступає прислівник, а саме зрощення часто являє собою словотвір прикметників чи дієприкметників. Від синонімів подібні лексичні одиниці відрізняються тим, що мають наголос і строгий порядок розташування всіх своїх частин.

Морфолого-синтаксичний спосіб

Цей варіант характеризується утворенням нових слів шляхом переходу однієї частини мови в іншу. Існують наступні підвиди даного способу:

 • Субстантивация. Перехід однієї частини мови іменник. Наприклад, провідний спеціаліст і ведучий шоу, поранений боєць і мовчазний поранений і ін.
 • Адъективация. Перехід частин мови в прикметник. Наприклад, співак-початківець, фарбований стіл та ін.
 • Адвербиализация. Перехід іменника в прислівник. Наприклад, зимовим ранком – прийти вранці.

Існують також і інші варіанти морфолого-синтаксичного способу. Кожна мова має свої особливості, варіанти сполучуваності та відмінні риси.

Лексико-семантичний спосіб

В цьому випадку нові лексичні одиниці з’являються після того, як конкретне слово розщеплює своє базове значення і отримує додаткові. Наприклад, супутник – як попутник і як небесне тіло; титан – міфічний велетень і метал і багато інших. Таким чином, склад словника мови змінюється за рахунок варіації семантики слова.

Для словотворення подібним чином потрібні певні умови і схожість двох явищ або об’єктів. Для цього часто потрібно досить велика кількість часу.

Словотвір в англійській мові

Конструювання нових слів в англійській мові здійснюється різними способами. Традиційно лінгвісти виділяють словосложение і словопроизводство як словотвір в англійській мові. Таблиця нижче це ілюструє:

Словосложение

Словопроизводство

Іменник + іменник (toothpaste)

Прикметник + іменник (high way)

Прийменник + іменник (underworld)

Іменник + дієслово (to нянею)

Прислівник + іменник (to downgrade)

Конверсія

Зміна наголосу

Чергування звуків

Аффиксация

Що стосується словосложения, то такий спосіб характерний і для російської мови. Подібним чином в англійській мові утворюються практично будь-які частини мови. Наприклад, to blackmail, girlfriend, dark-blue, somebody та ін. Словопроизводство характеризується утворенням одних лексичних одиниць від інших. Це можна здійснити за допомогою конверсії однієї частини мови в іншу (answer – to answer), зміни місця наголосу (conflict – to conflict), чергування звуків (advice – to advise) або аффиксации за допомогою суфіксів і префіксів. Комбінація і перехід – це основа, яку має словотвір в англійській мові. Таблиця це демонструє.

Основний спосіб розширення словника – це словотворення, яке має свої види, а також особливості залежно від частини мови. Процес утворення нових лексичних одиниць ніколи не припиняється і має свої відмінні риси в різних мовах.

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *